Informácie o spracování osobních údajov

1.     TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1.      Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť ECLIPSERA s.r.o., so sídlom Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod, identifikačné číslo:28812662, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 28684 (ďalej len "správca").

1.2.      Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod, adresa elektronickej pošty obchod%z%tv-ovladace.sk, telefón (+421) 222 205 125

1.3.      Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2.     ZÁKONNÝ ÚČEL SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1.      Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3.     ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1.      Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2.      Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

4.     DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1.      Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky od udelenia Vášho súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5.     ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.      Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcov a CzechProject spol. s r.o. (IČ: 25942344) - spoločnosť, ktorá spracováva naše internetové riešenia.

5.2.      Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6.     PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1.      Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2.      Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: žiadostí cez e-mail či telefón na kontakty obchod%z%tv-ovladace.sk, telefón (+421) 222 205 125

6.3.      Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4.      Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.

Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

Sledovať dostupnosť